Lowell through the polaroid

Lowell through the polaroid